Clicky

Suomen rahapelilait

Etusivu » Suomen rahapelilait

Suomessa on pitkä historia rahapelien sääntelyssä. Rahapelilaki on ollut meillä voimassa jo vuodesta 1938 lähtien. Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy sekä Fintoto Oy muodostivat aiemmin kolmikantaisen valtion monopolin aina siihen saakka, kun nämä kaikki yhdistyivät yhdeksi rahapeliyhdistyksesi, joka nykyään on Veikkaus Oy. Tämä valvoo ja organisoi Suomen laillista rahapelitoimintaa. Tällä hetkellä ei ulkomaisia rahapelipalveluiden tuottajia päästetä suomalaisille uhkapelimarkkinoille ollenkaan, eikä niille myönnetä toimilupia Suomessa. 

Euroopan komissio on kehottanut vuonna 2010 Suomea avaamaan rahapelimarkkinansa ulkomaiselle kilpailulle, mutta Suomi päätti siitä huolimatta ylläpitää Veikkaus Oy:n monopolin. Nykyisin siis kansallinen rahapelilainsäädäntö säätelee tarkasti kaikkea kasino- ja rahapelitoimintaa Suomessa.

Arpajais- ja tuloverolaki

Arpajaislaki (1047/2001) säätelee rahapelitoimintaa Suomessa. Rahapelin määritelmän täyttävät kaikki ne pelit, joista voi voittaa rahaa. Rahapelirikos tarkoittaa esimerkiksi rahapelitoiminnan luvatonta harjoittamista, luvatonta myyntiä sekä arpojen ja vedonlyöntikuponkien välittämistä ilman asianmukaista toimilupaa. Rahapelilainsäädäntö sääntelee pelisääntöjä. On hyvä ottaa huomioon, että suomalainen rahapelilainsäädäntö koskee vain Suomen rajojen sisällä toimivia rahapelien, arpajaisten, vedonlyöntien ja kasinopelien tarjoajia. 

Veikkauksen tarjoamat tuotteet sekä palvelut ovat täysin rahapelilainsäädännössä säännelty ainoiksi laillisiksi vedonlyönnin välineiksi. 

Laki ei kuitenkaan kiellä suomalaisten pelaamista ja vedonlyöntiä ulkomaisilla rahapelisivustoilla. Sen sijaan tiukat säädökset kieltävät itse ulkomaisia palveluntarjoajia mainostamasta tuotteitaan ja palveluitaan suomalaisille pelaajille. Markkinointikiellosta huolimatta ulkomaisilla palveluntarjoajilla on kuitenkin mahdollisuus markkinoida pelejään sivustoilla, joiden palvelimet sijaitsevat Suomen ulkopuolella ja ne voivat mainostaa itseään Suomessa näkyvillä, mutta ulkomailta toimivilla televisiokanavilla. Suomalaiset palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi virtuaalikasinot, ovat rekisteröityneet ulkomaille, sillä monissa muissa Euroopan unionin maissa pääsy paikallisille rahapelimarkkinoille on avointa ja niiden on mahdollista kilpailla erilaisten markkinointikeinojen avulla, jotka meillä täällä kotimaassa ovat siis kiellettyjä.

Kotimaiset toimijat saavat tietenkin markkinoida palveluitaan, mutta markkinointi on hyvin tiukasti säädeltyä. Näitä säädetään muun muassa eduskunnassa. Poliittiset trendit kuitenkin nykyisin määrittävät, miten paljon huomiota aihe saa minäkin aikana. Rahapelaamista ei saa siis mainostaa pelaamista ihannoivasti tai kohtuullista pelaamista väheksyvästi. Mainonta alaikäisille on myös ehdottomasti kielletty! Lisäksi koukuttavimpia pelejä, joiden pelaamiseen sisältyy suuri riski tai haitta, ei saa myöskään mainostaa muualla kuin laillisissa pelipaikoissa. Rangaistus vääränlaiselle mainonnalle on uhkasakko sekä markkinointikielto. Tavoitteena rahapelilainsäädännöllä on taata rahapelejä pelaavien yksilöiden oikeusturva. Pyrkimys on estää kaikkeen rahapelaamiseen liittyvät väärinkäytökset ja ehkäistä rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvia haittoja, jotka vaikuttavat suoranaisesti sekä terveyteen että talouteen. Hyvin keskeinen rahapelilainsäädäntöön liittyvä tavoite on myös, että pelaamisesta syntyvät voitot pystyttäisiin pitämään täällä kotimaassa. Nykyinen rahapelilainsäädäntö valvoo tiukasti myös, että rahapelitoimintaan ei liity petosta tai järjestäytynyttä rikollisuutta.

Lisäksi laissa on säädelty, että rahapelejä koskee 18 vuoden alaikäraja. Pelitoimipisteiden henkilökunta on velvoitettu valvomaan, etteivät alaikäiset pääse pelaamaan rahapelejä. Valvontavastuu kuuluu kuitenkin itse rahapeliyhtiöille ja pelejä myyville elinkeinonharjoittajille. Heillä on rikosoikeudellinen vastuu, jos näitä ikärajoja ei noudateta. Nuorten pelaaminen onkin vähentynyt jonkin verran tai se on siirtynyt lähes kokonaan virtuaalimaailmaan. On hyvä muistaa, että ulkomaiset virtuaalipeliyhtiöt huolehtivat puutteellisesti ikärajojen noudattamisesta. 

Hyväntekeväisyys rahapelien tuotoilla

Yksi tärkeimmistä kulmakivistä rahapelilainsäädännössä on, että sillä syntyneet tuotot jaetaan eri hyväntekeväisyyskohteisiin avustuksina. Esimerkiksi tuottoja voidaan jakaa nuorisotyöhön, liikuntakasvatukseen, tieteeseen ja taiteeseen sekä erilaisille urheiluseuroille. Rahapeleistä saatu tuotto tulee käyttää yleishyödyllisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseksi.

Taxation of gambling

Lottery Act 2 . the section outlines that a lottery is any activity in which the consumer participates in return for consideration, in whole or in part, on the basis of a monetary gain. Article 85 of the Income Tax Act then reiterates that lotteries held in the EEA are not subject to tax. In the case of Veikkaus, the situation is therefore very clear, ie no tax will be paid into the winner’s account, unlike in online casinos, taxation can be a cause for concern. 

How, then, can one know whether the winnings are taxable income or tax-free lottery winnings? As mentioned earlier, profits in the EEA are tax-free, while profits from outside the EEA are subject to tax. The most common licenses in the EEA are the well-known gaming licenses of the Maltese Gaming Authority and Estonia. The best-known non-EEA players are Curacao and the British Gambling Commission.

Lakipykäliä liittyen rahapeleihin

Pykälä 14 – Pelitili ja sähköisesti välitettävät rahapelit. Pelaajalla saa olla ainoastaan yksi pelitili ja pelitilin on oltava henkilökohtainen. Sähköisesti välitettäviä rahapelejä sekä pelipisteisiin sijoitettuja raha-automaattipelejä toimeenpantaessa Veikkaus Oy:n on avattava pelaajalle pelitili. Pelitiliä avattaessa yhtiön on todennettava pelaajan henkilöllisyys sekä hänen asuinpaikkansa, pelaajan täysi-ikäisyyden sekä muun valtion tai alueen lainsäädännön alueellisen soveltamisalan kunnioittamisen varmistamiseksi. Yhtiön on asetettava sähköisesti välitettävien rahapelien pelaamiselle tarvittaessa pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä sekä ajallisia rajoituksia mahdollisten pelihaittojen vähentämiseksi.

Pykälä 43 – Pelikasinolla pelaamista koskeva rajoitus. Pelikasinon palveluksessa oleva ja virallinen valvoja eivät saa osallistua pelikasinossa toimeenpantaviin peleihin.

Pykälä 51 – Pelikasinotoiminnan harjoittajilla on oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää henkilörekisteriä (kasinon asiakas- ja valvontarekisteri). Pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteriä varten saadaan kerätä ja tallettaa seuraavia pelikasinon asiakkaita ja heidän pelaamistaan koskevia tietoja: Koko nimi, syntymäaika, kansalaisuus, osoite, ulkomaalaisten asiakkaiden passin numero ja sen antopäivä- ja paikka. Myös asiakkaan kuva, kasinoon saapumisaika, sisäänpääsy- tai pelikielto, kasinolla pelaamista koskevat tiedot, epäilty tai todettu vilppi sekä häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot. 

Tiedot kerätään asiakkaan ilmoituksen perusteella ja teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten. Rekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten kerätyt tiedot pelikasinon henkilökunnasta. Rekisteriin tallennettuja tietoja saavat ainoastaan käsitellä vain ne Veikkaus Oy:n henkilökuntaan kuuluvat, jotka tarvitsevat oikeuden käsitellä näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii. Rekisteriin talletetut tiedot on kuitenkin poistettava heti, kun ne eivät enää ole tarpeen pelikasinotoiminnan valvontaa varten, viimeistään kuitenkin kolmen vuoden kuluttua tallentamisesta. 

Pykälän 53 mukaan Veikkaus Oy on velvollinen luovuttamaan tietoja. Veikkaus Oy:n on toimitettava vuosittain toimintasuunnitelma ja seuraavaa vuotta koskeva talousarvio sekä tilinpäätösasiakirja välittömästi sen valmistuttua, kunkin käyttötarkoituksen tuotonjako asioita käsittelevälle ministeriölle sekä valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle ja tietenkin Poliisihallitukselle. Yhtiön tulee vuosittain siis antaa kunkin käyttötarkoituksen tuotonjako asioita käsittelevälle ministeriölle sekä sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle kertomus sen pelitoiminnan kehityksestä sekä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhtynyt pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

Suomen rahapelilaki yleisesti

Laki itsessään on erittäin pitkä ja pykäliä on runsaasti, joten täysin sen avaaminen tässä artikkelissa on mahdotonta. Finlex on sivusto, josta voi kohta kohdalta käydä kaikki pykälät lukemassa. 

Rahapelipolitiikkaa huomioon ottamatta suomalaiset ovat edelleenkin yksi rahapelaajien ykkösmaista ja pelaamiseen suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Pelaamista ei nähdä laittomuutena vaan itse asiassa siitä on tullut koko kansan viihdettä, johon jokaisella pitäisi olla oikeus. On tällä hetkellä kuitenkin epätodennäköistä, että rahapelimarkkinoita tultaisiin lähitulevaisuudessa vapauttamaan Suomessa. Rahapelilainsäädäntöön on viime vuosien aikana tehty lähinnä uusia tiukennuksia. Kansalaisjärjestöt hyötyvät suomalaisesta rahapelien monopolista.  Virtuaalipelien suosion kasvu ja niiden näkyvyys toisaalta vaatisi isojakin muutoksia rahapelilakiin, koska virtuaalisten pelien näkyvyys on lisääntynyt todella paljon eikä sen kasvulle ole näkymässä loppua. 

Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.